Türkiye’nin öncü şirketleriyle birlikte çalışan ATS, İletişim (Vodafone),Ev Tekstili (Özdilek),İç Giyim(ATS) ve Gıda sektöründe (OT Grup), hedeflediği hizmetini Balkan ülkelerine başta BELGRAD (SIRBİSTAN) olmak üzere taşımayı başarmıştır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ats İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla;

 • işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı size kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceğimizi açıklamaktır. Lütfen bu Aydınlatma Metni’ni dikkatli okuyunuz.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

doğrudan veri sahiplerinden sözlü veya fiziksel olarak kişisel veri toplamaktadır ve bu kişisel verileri işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve nasıl toplandıkları ile ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin Nerden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçinin adı, soyadı

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

İletişim Bilgisi

Telefon, adres, e-posta

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir

Görsel Veri

Güvenlik kamerası görüntüleri, kat koridorları kamera görüntüleri

Kameralar aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Araç bilgileri, imza, ziyaret ettiği kişi

Sizin (veri sahibi) tarafınızdan verilmektedir


Genel merkez,cafe,restaurant ve otopark tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, ve kimlik kaydı faaliyeti ile ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, Ziyaretçi Firmanın internet ağını kullanarak internet hizmeti almak ister ise bu hizmetin izlenirliğini ve güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelikte veri toplanmaktadır.

Bu veriler KVKK gereğince, dijital ve teknik kanallar ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Ziyaretçi kaydının oluşturulması,
 • Firmanın KVKK ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleriin yerine getirilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki 3.kişilerle paylaşılması

 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, 6 (altı) ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Firma tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Yıldırım Mah.Millet Cad.No:111/A Bayrampaşa/İSTANBUL” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya ats@ats-ats.com mail kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur www.ats-ats.com websitesi internet sitemizde yayınladığımız kişisel veri başvurunu doldurarak da bize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde firma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

ADRES
Yıldırım Mah. Millet:111 / A Bayrampaşa / İSTANBUL

MERKEZ İLETİŞİM
Email: ats@ats-ats.com
Telefon: +90 212 477 77 18
Fax: +90 212 477 77 19


Aydınlatma Metni